Zastavme sa ! Ideme správnym smerom ?

Domov > Novinky

Zastavme sa ! Ideme správnym smerom ?

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF, v kontexte súčasnej vážnej politickej situácie na Slovensku, keď sa do pozornosti verejnosti dostal nespravodlivý systém prideľovania podpôr v poľnohospodárstve, navrhuje niekoľko zmien v budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike (CAP). Vidíme, že v SPP 2014-2020 nešla správnym smerom, pretože naša potravinová sebestačnosť klesla z 45 % na 40 %. Medzi zmeny patrí najmä zjednodušenie a zníženie administratívy.

Jedným z nástrojov na dosiahnutie ambiciózneho cieľa bude systém koeficientov. V takomto systéme sa celkové platby žiadateľa vynásobia koeficientom určeným podľa veku farmára, náročnosti jeho zamerania, inovácií atď.

Ďalším nástrojom na splnenie cieľa zníženia administratívy a lepšej adresnosti platieb je vzdialenostná platba. Je to jednoduchý mechanizmus, v ktorom žiadateľove polia bližšie k hospodárskemu dvoru (presne zadefinovanému) budú podporené viac oproti tým vzdialenejším. Dosiahne sa tým prirodzený záujem o sceľovanie užívania pozemkov, podpora periférnych fariem, zníženie dopravných nákladov a tým aj ekologické zníženie emisií, či šetrenie poľných ciest. Avšak najväčším prínosom bude spomalenie rastu ceny nájmu pôdy a možnosť menších zraniteľnejších fariem cenovo konkurovať veľkým hráčom pri určovaní ceny nájmu za polia v okolí hospodárskeho dvora.

Ako ďalší účinný nástroj je navrhnutá štátna pomoc v podobe zvýhodnených verejných pôžičiek. Existuje totiž značný potenciál rastu mnohých menších fariem, no tie nemajú dostatočný kapitál, nakoľko nemajú históriu (bonitu) a teda banky o ne nejavia záujem.

Jednou z najdiskutovanejších inovácií v novej SPP je povinné stropovanie priamych platieb. Znamená určenie maximálnej sumy priamych platieb pre podnik. ASYF sa prikláňa k povinnému stropovaniu v rámci EÚ. Argumentuje tým, že podpory majú slúžiť rozvíjajúcim sa podnikom, teda podniky už rozvinuté túto podporu až tak nepotrebujú. Existujúcu nevôľu veľkých podnikov upokojuje fakt, že vychádzajúc z údajov IL MPSR a spracovania týchto údajov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, stropovanie od 100 000 € zvýšeným o mzdové náklady sa dotkne len 97 podnikov. To znamená minimálny dopad voči súčasnej štruktúre a zároveň spomalenie monopolizačných procesov v budúcom agrosektore.

Aplikovaním spomenutých opatrení sa okrem zníženia administratívnej záťaže dosiahne aj podpora menších rodinných podnikov, ktoré majú vyššiu produktivitu práce, rozvíjajú sociálny kapitál a najmä sú rovnomerne rozmiestnené po vidieku, teda ich podporením podporíme rozvoj vidieka a kvalitnejšiu krajinotvorbu.

Je evidentne známe, že populácia v sektore poľnohospodárstva starne, preto je nevyhnutné aby v novej SPP 2020 – 2026 sa začal problém  generačnej výmeny na Slovensku riešiť ako komplex systémových opatrení, ktoré budú smerovať k tomuto cieľu.