Upozornenie k platbe pre mladých poľnohospodárov

Domov > Novinky

Upozornenie k platbe pre mladých poľnohospodárov

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) týmto
upozorňuje žiadateľov o platbu pre mladých poľnohospodárov na
zmenu vyplývajúcu z nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č.
2017/2393 uvedenú v článku 3 odsek 10, ktorým sa upravuje článok
50 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013.

Pôvodný článok 50, odsek 5: „Platba pre mladých poľnohospodárov
sa poskytuje poľnohospodárovi na maximálne obdobie piatich rokov.
Uvedené obdobie sa skracuje o počet rokov, ktoré uplynuli medzi
založením podniku uvedeným v odseku 2 písm. a) a prvým podaním
žiadosti o platbu pre mladých poľnohospodárov.“

sa mení nasledovne:

„Platba pre mladých poľnohospodárov sa poskytuje poľnohospodárovi
na obdobie piatich rokov, počínajúc prvým podaním žiadosti o
platbu pre mladých poľnohospodárov, pokiaľ sa uvedené podanie
uskutoční počas obdobia piatich rokov po založení podniku
uvedeného v odseku 2 písm. a). Uvedené päťročné obdobie sa
vzťahuje aj na poľnohospodárov, ktorí dostali platbu pre mladých
poľnohospodárov v súvislosti s nárokmi pred rokom nároku 2018.“

Uvedená zmena znamená, že v prípade, ak žiadateľ založil podnik v
rokoch 2010, 2011 alebo 2012 a podľa pôvodného ustanovenia by v
podpornom roku 2018 nemal nárok na platbu pre mladého poľnohospodára
(prípadne na ňu nemal nárok z dôvodu roku založenia podniku ani v
predchádzajúcich rokoch), je v zmysle uvedenej zmeny na túto platbu v
podpornom roku 2018 oprávnený.

Zároveň upozorňujeme na to, že všetky legislatívne podmienky
stanovené pre platbu pre mladého poľnohospodára musia byť
dodržané. Odporúčame sledovať oznámenia na webovom sídle PPA o
termíne na predkladanie jednotnej žiadosti na rok 2018, v rámci
ktorej je možné požiadať o túto platbu.