Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu Slovensko – krajina nezistených vlastníkov

Domov > Novinky

Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu Slovensko – krajina nezistených vlastníkov

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Komora pozemkových úprav SR Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Slovensko — krajina neznámych vlastníkov“ usporiadanú pod záštitou rektorky SPU v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD.

Dátum a miesto konania

11. až 12. októbra 2018
Kongresové centrum Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

 

Cieľ konferencie

Cieľom konferencie je poskytnúť priestor na diskusiu o pozemkových úpravách z pohľadu ich potenciálu/benefitov, reálnej využiteľnosti, spoločenského a ekonomického dosahu a dopadu na životné prostredie v nosných témach:

  • Dôsledky rozdrobenosti pozemkového vlastníctva.
  • Medzirezortná nekoordinácia v otázkach funkčného usporiadania krajiny a pozemkového vlastníctva.
  • Kľúčové otázky súčasného poľnohospodárstva – vlastník vs. užívateľ pôdy.

Odborní garanti

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., Rektorka SPU v Nitre
Ing. Vladimír Uhlík, Predseda predstavenstva a zastupujúci tajomník KPÚ SR

Programový výbor

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD. (+421 907 728 176)
RNDr. Anton Julény (+421 905 447 748)
Ing. Jozef Urban (+421 905 465 048)

Organizačný výbor

Ing. Mária Tárníková, PhD.
Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.
Ing. Andrej Tárník, PhD.
Ing. Ľubomír Konc, PhD.

Kontaktný e-mail konferencie

sk.knv2018@gmail.com

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok je 65 EUR. V poplatku sú zahrnuté: konferenčné materiály vrátane zborníka abstraktov prednesených príspevkov, organizačné náklady, občerstvenie a obed počas konferencie, diskusný večer s občerstvením a spoločenským programom. V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia, ale môže prísť náhradník.

Inštrukcie k platbe vložného

Účastník mimo SPU: 
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247 
VS: 04200 
Správa pre prijímateľa: 04200 + meno a priezvisko účastníka konferencie

Účastník z SPU: 
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247 
Prvok ŠPP: O-18-104/0302-00 
F: 46 
FO: 09412 
FS: 104200 
PU: 1040 
Správa pre prijímateľa: 04200 + meno a priezvisko účastníka konferencie

Platba na mieste pri prezentácii NIE JE MOŽNÁ!!!

Ubytovanie si hradí účastník.

Dôležité termíny konferencie

30.09.2018 ZMENA!!! — Termín záväznej prihlášky na konferenciu a zaplatenia vložného.

30.11.2018 — Publikovanie v zborníku z konferencie je čisto dobrovoľné. Uvedený termín zaslania príspevku do zborníka z konferencie platí len pre tých, ktorí majú o to záujem. Pokyny pre autorov budú zverejnené na tomto webe.

Viac informácií nájdete na stránke : http://fzki.uniag.sk/sk.knv/index.html#conference-program