Oznámenie

Domov > Novinky

Oznámenie

ASYF – Združenie mladých farmárov na Slovensku oznamuje žiadateľom o nenávratnú finančnú podporu z PRV 2014-2020 v rámci podopatrenia 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov, že na žiadosť ASYF-u bola zrušená Prioritná fokusová oblasť 2B – uľahčenie vstupu poľnohospodárov s primeranými zručnosťami do odvetvia poľnohospodárstva, a najmä generačnej výmeny. Finančné prostriedky (18 milionov eur) alokované pre budúce výzvy pre mladých farmárov so štatútom v rámci podopatrenia 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov s možnosťou získania 70% podpory sa z tohto titulu presunú a používajú sa na podporu začatia podnikania pre mladých farmárov v podopatrení 6.1. 18 miliónov eur sa má pridať pôvodným zdrojom 30 miliónov eur na financovanie podopatrenia 6.1!  Čaká sa už iba na oficiálny súhlas EK.