Warning: Undefined array key "exempt" in /data/c/e/ce94e750-d463-4932-9f4e-0279f412883a/asyf.sk/web/wp-content/plugins/wp-user-avatar/src/ContentProtection/Frontend/Redirect.php on line 62
Dôležité termíny pre farmárov - ASYF - Združenie mladých farmárov Slovenska

Dôležité termíny pre farmárov

Domov > Novinky

Dôležité termíny pre farmárov

Vážení farmári,

spísali sme prehľadný zoznam dôležitých termínov, s ktorým sa chceme s Vami podeliť 😀

Zoznam dôležitých termínov👇

 • od 15. mája do 15. septembra najviac na 14 dní

poľnohospodárskou plochou, ktorá sa počas kalendárneho roka, na ktorý sa žiada o podporu, využíva na poľnohospodársku činnosť alebo ak sa poľnohospodárska plocha využíva aj na nepoľnohospodársku činnosť, využíva sa prevažne na poľnohospodársku činnosť; poľnohospodárska plocha sa považuje za plochu využívanú prevažne na poľnohospodársku činnosť, ak jej využitie na poľnohospodársku činnosť nie je vzhľadom na intenzitu, povahu a časové rozvrhnutie nepoľnohospodárskej činnosti významne obmedzené a využitie plochy na nepoľnohospodársku činnosť netrvá viac ako 28 dní v kalendárnom roku, z toho v období od 15. mája do 15. septembra najviac na 14 dní

 • 31. máj roka, v ktorom prijímateľ podá žiadosť
  Oprávnená plocha uvedená v žiadosti musí byť prijímateľovi k dispozícii k 31. máju roka, v ktorom prijímateľ podá žiadosť17) (ďalej len „rok podania žiadosti“).


ktoré spĺňa k 31. máju roku podania žiadosti požiadavky identifikácie a registrácie zvierat,46)


ktorého držiteľom47) je prijímateľ najmenej v období od 1. júna do 31. Júla

 • 30. septembra roku podania žiadosti
  Prijímateľ musí do 30. septembra roku podania žiadosti preukázať, že svoju produkciu chmeľu dodá spracovateľskému podniku alebo ho sám spracuje.

Prijímateľ musí do 30. septembra roku podania žiadosti preukázať, že svoju produkciu vybraných druhov ovocia priamo dodá z vlastnej produkcie ako prvotný produkt alebo vlastný spracovaný produkt konečnému spotrebiteľovi, sprostredkovateľovi, veľkoskladu, prevádzkarni alebo dodá ovocie na spracovanie prvému spracovateľovi; splnenie podmienky sa nepreukazuje, ak ide o mladý ovocný sad v prvom až treťom roku od jeho výsadby okrem jahôd.

Prijímateľ musí do 30. septembra roku podania žiadosti preukázať, že svoju produkciu vybraných druhov zeleniny priamo dodá z vlastnej produkcie ako prvotný produkt alebo vlastný spracovaný produkt konečnému spotrebiteľovi, sprostredkovateľovi, veľkoskladu, prevádzkarni alebo dodá zeleninu na spracovanie prvému spracovateľovi.

 • Podmienky poskytnutia oddelených a viazaných priamych platieb

Podmienky poskytnutia oddelených priamych platieb na základe žiadostí podaných podľa doterajšieho predpisu účinného do 14. decembra 2022 sa posudzujú podľa doterajšieho predpisu účinného do 14. decembra 2022.

– (2)

Podmienky poskytovania viazaných priamych platieb na základe žiadostí podaných podľa doterajšieho predpisu účinného do 14. decembra 2022sa posudzujú podľa doterajšieho predpisu účinného do 14. decembra 2022.

„Do denného stavu zvierat sa započíta aj zviera dočasne premiestnené z chovu, ak ide o dočasné premiestnenie v trvaní najviac 14 dní do iného chovu na účel výstavy alebo súťaže.“.

18.

V § 24 ods. 2 písm. a) a § 25 ods. 3 písm. a) sa za slovo „spĺňa“ vkladajú slová „k 31. máju roku podania žiadosti“.

 • 31. júla roku
  Ak ide o trvalý trávny porast, poľnohospodár udržiava poľnohospodársku plochu kosením alebo spásaním a prvú agrotechnickú operáciu vykoná do 31. júla s výnimkou prípadov, ak vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky nemožno prvú agrotechnickú operáciu vykonať v určenom termíne; túto skutočnosť poľnohospodár oznámi pôdohospodárskej platobnej agentúre do 31. júla a prvú agrotechnickú operáciu vykoná bezodkladne po tom, čo pominuli dôvody, pre ktoré nemohol vykonať prvú agrotechnickú operáciu v určenom termíne. Doplnkovo k udržiavaniu plochy kosením alebo spásaním podľa prvej vety možno vykonať aj mulčovanie; mulčovanie predstavuje také udržiavanie poľnohospodárskej plochy, pri ktorom každý pozemok musí byť obhospodarovaný kosením alebo spásaním ako hlavnou agrotechnickou operáciou a vykonáva sa iba ako vedľajšia činnosť po vykonaní alebo pred vykonaním hlavnej agrotechnickej operácie. V prípade pasenia musia byť na poľnohospodárskej ploche odstránené nespasené časti; to neplatí, ak ponechanie nespasených častí vyplýva zo schválenej dokumentácie ochrany prírody11) alebo rozhodnutia štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny. Poľnohospodár do 14 dní po kosení odstráni pokosenú hmotu.

Zanechajte nám odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *