Warning: Undefined array key "exempt" in /data/c/e/ce94e750-d463-4932-9f4e-0279f412883a/asyf.sk/web/wp-content/plugins/wp-user-avatar/src/ContentProtection/Frontend/Redirect.php on line 62
Vítame pozemkové úpravy ale ako komplexné, nie čiastkové riešenia - ASYF - Združenie mladých farmárov Slovenska

Vítame pozemkové úpravy ale ako komplexné, nie čiastkové riešenia

Domov > Novinky

Vítame pozemkové úpravy ale ako komplexné, nie čiastkové riešenia

Združenie mladých farmárov na Slovensku-ASYF pozitívne privítalo systematický návrh vlády SR pre vykonanie komplexných pozemkových úprav na celom území Slovenskej republiky.

Rozdrobenosť poľnohospodárskej pôdy bráni novej šanci pre navrátenie života do vidieckych oblastí. Podľa návrhu vlády SR v najbližších 30-tich rokoch Slovensko prejde veľkou rekonštrukciou vlastníckych vzťahov. Práve kvalitne zrealizované pozemkové úpravy vedia vyriešiť mnoho problémov Slovenska (problém vlastníckych vzťahov, užívania parciel, realizácia spoločných zariadení a opatrení, pripravenosť na klimatické výzvy).

Z tohto dôvodu vznikla aj Pracovná skupina pre pozemkové úpravy, ktorej sme členom. Dúfali sme, že pri riešení takejto dôležitej témy sa bude pristupovať s vysokou zodpovednosťou a odbornosťou. Je potrebné si uvedomiť, že pozemkové úpravy sa realizujú na Slovensku raz za niekoľko generácií. Preto sa musí pristupovať k tejto problematike s príslušnou vážnosťou a zodpovednosťou.

Vyslovujeme nutnosť zmeniť navrhovanú novelu zákona 330/1991 (zákona o pozemkových spoločenstvách, pozemkových úpravách a Slovenskom pozemkovom fonde). Najväčší problém v novele tohto zákona vidíme v §14 ods. 8 kde sa týmto posilní právo nájomcu pred slobodným rozhodnutím vlastníka. Sme za to, že znenie platné do 31.12. 2012 je dostatočne spravodlivé (§ 14 ods. 8 Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom uvedeným v rozhodnutí zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam). Je potrebné si uvedomiť, že pri pozemkových úpravách vznikajú nové parcely, nové listy vlastníctva, nové čísla parciel, nová lokalita a nová situácia v teréne. Preto by mala vzniknúť aj nová nájomná zmluva. Zákon NR SR prešiel prvým, druhým a tretím čítaním, bez priestoru prijať pozmeňovacie návrhy. Na toto upozornila aj pani Prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá novelu zákona vrátila na opätovné prerokovanie NR SR. V stanovisku prezidentskej kancelárie sa uvádza: že prezidentka má pochybnosti o súlade zákona s Ústavou SR, najmä s princípom ochrany vlastníctva. Predseda NR SR Andrej Danko zvolal na 21.01. 2020 mimoriadnu schôdzu, kde by mal byť opätovne prerokovaný aj návrh zákona 330. Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF listom predsedovi NR SR adresovalo výzvu na prinavrátenie odbornej diskusie a ponuku na stretnutie, kde by sme vysvetlili náš pohľad na túto problematiku. Na túto ponuku sme dodnes nedostali odpoveď.

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF je pripravené rokovať, preto vyzýva poslancov NR SR aby počas 57. schôdze NR SR sa riadili hlavne svojím svedomím a uvedomili si, vážnosť problematiky ktorá si žiada väčšiu odbornú diskusiu.

Dňa 20.01. 2020 vo Vasiľove