Upresnenie k oznámeniu PPA

Domov > Novinky

Upresnenie k oznámeniu PPA

Vážení členovia. Upozorňujeme Vás na nasledovnú informáciu PPA, týka sa mladých farmárov, v projekte 6.1.

Upresnenie k Oznámeniu PPA o zahájení realizácie podnikateľského plánu/ projektu Príloha č.1, pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorí uzatvorili Zmluvu o NFP a začali realizovať projekt pred nadobudnutím účinnosti aktualizácie Príručky pre Prijímateľa dňa 01.07.2017.

Podľa príručky pre prijímateľa NFP z PRV, verzia 02, účinná od 1.7.2017:

„Začatie realizácie aktivít projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik oprávnených výdavkov. Začatie realizácie projektu:

  1. pred podpisom Zmluvy je povinný prijímateľ deklarovať písomným oznámením adresovaným Poskytovateľovi na predpísanom tlačive (viď príloha č. 1 Príručky pre Prijímateľa), najneskôr do 7 dní od účinnosti Zmluvy.
  2. po podpise Zmluvy je povinný prijímateľ deklarovať písomným oznámením adresovaným Poskytovateľovi na predpísanom tlačive (viď príloha č. 1 Príručky pre Prijímateľa) do 7 dní od začatia realizácie projektu.„

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „prijímateľ“), ktorí už začali realizovať projekt a zároveň uzatvorili Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s PPA (ďalej len „Zmluvu o NFP“), pričom Zmluva o NFP už nadobudla účinnosť zverejnením v CRZ, pred nadobudnutím účinnosti aktualizácie Príručky pre Prijímateľa dňa 01.07.2017, že

túto povinnosť zaslať vyplnené tlačivo Oznámenie o zahájení realizácie podnikateľského plánu/ projektu na adresu PPA majú zrealizovať bez zbytočného odkladu odo dňa zverejnenia tohto Upresnenia na webovom sídle PPA.

PPA zároveň upozorňuje, že povinnosť oznámiť zahájenie realizovania činnosti platí aj pre tých, ktorí uzatvorili Zmluvu o NFP pred nadobudnutím účinnosti aktualizácie Príručky pre Prijímateľa dňa 01.07.2017, avšak ešte nezačali realizovať projekt Prijímatelia sú povinní do 7 dní od začatia realizácie projektu zaslať vyplnené tlačivo Oznámenie o zahájení realizácie podnikateľského plánu/ projektu na adresu PPA.

Povinnosť prijímateľa písomne oznámiť PPA zahájenie realizácie podnikateľského plánu/projektu priamo súvisí s povinnosťou PPA vykonať 100 % návštevy na mieste realizácie projektu, v období pred vyplatením žiadosti o platbu, pričom obidve povinnosti vyplývajú z Nariadenia EU č.1303/ 2013.

Táto povinnosť sa nevzťahuje na prijímateľov, ktorí už podali žiadosť o platbu a spolu s ňou aj vyplnené tlačivo Oznámenie o zahájení realizácie podnikateľského plánu/ projektu.