Pôda od SPF len pre vyvolených ?

Domov > Novinky

Pôda od SPF len pre vyvolených ?

Už viac ako dva mesiace sme svedkami sporu poľnohospodárov zastúpených v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore – SPPK a reformami, ktoré zavádza minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ing. Ján Mičovský.

Najväčším problémom pre týchto poľnohospodárov sú dodatky k nájomným zmluvám na pôdu od Slovenského pozemkového fondu (SPF).

Chceli by sme aj my poukázať náš názor, na túto problematiku a chceme upriamiť pozornosť aj na iné problémy s pôdou v správe SPF o ktorých sa zatiaľ nehovorí.

– Európska komisia a protimonopolný úrad-

Prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám, sme požiadali Slovenský pozemkový fond o zaslanie podkladov ktoré iniciovali zasielanie dodatkov k navýšeniu nájomného.Z podkladov sme sa presvedčili, že Generálne riaditeľstvo Európskej komisie a protimonopolný úrad sa už v roku 2018 dožadovali informácií ohľadom prerozdeľovania pôdy v správe SPF.Tieto orgány položili otázky na vtedajšie vedenie SPF týkajúce sa výšky nájomného, transparentnosti prideľovania pôdy a možnosti vypovedania nájomných zmlúv.
V tom čase, MPRV SR pripravilo novelu zákona č.504/2003 Z.z. v ktorej sa zavádza pojem obvyklá výška nájomného, podľa ktorej sa mal vypočítať aj výmer nájmu za pôdu v správe SPF.
Týmto krokom by sa cena nájmu priblížila cene trhovej.
Až minister Ing. Ján Mičovský ihneď po voľbách sa začal touto problematikou zaoberať, za čo si vyslúžil kritiku práve predstaviteľmi SPPK, že tieto dodatky boli odoslané už počas prebiehajúceho roku, počas pandémie Covid- 19 a že by bolo vhodné tieto zmeny robiť inokedy.

Ak by rozhodnutie bolo na nás, zvolili by sme radikálnejší krok a to prehodnotenie a zrušenie všetkých nájomných zmlúv nevýhodných pre štát.

Následne by sa vyhlásila nová transparentná súťaž v ktorej budú mať všetci poľnohospodári rovnaké šance.

Svoj názor odôvodňujeme nasledovne:

1. Podľa občianskeho zákonníka je potrebné v nájomných zmluvách mať jasne zadefinovaný predmet nájmu, čo vo väčšine zmlúv nie je splnené keďže SPF prenajímal prevažne C parcely bez zaevidovaného listu vlastníctva.

2. Na tlačových konferenciách SPPK počúvame, že poľnohospodári platia aj za pôdu ktorá sa hospodársky nevyužíva lebo je pod cestami, potokmi alebo je zarastená.

Chceme upozorniť, že v článku 6 ods. 1 každej nájomnej zmluvy sa všetci nájomcovia zaviazali užívať prenajaté pozemky riadnym spôsobom, so starostlivosťou riadneho hospodára a to primerane druhu pozemku.

Porušenie tohto bodu zmluvy je dôvod k vypovedaniu nájomnej zmluvy.

3. Prístup k pôde v správe SPF zvýhodňoval len určitú skupinu farmárov na úkor ostatných.

4. Cena nájmu bola dlhé roky symbolická a v mnohých prípadoch aj nulová.

Z týchto bodov vyplýva, že nájomné zmluvy by mali byť zrušené a tým pádom vyhlásená nová transparentná súťaž.

 

-Rovnaké podmienky pre všetkých-

Keďže naše Združenie zastupuje hlavne mladých a začínajúcich poľnohospodárov, už dlhé roky poukazujeme, že hlavným problémom mladých farmárov je prístup k pôde.

SPF spravuje viac ako 543 000 ha štátnej pôdy a pôdy neznámych vlastníkov.

Táto pôda môže pomôcť ako inkubátor na začatie podnikania pre malých a mladých farmárov.

Vláda SR sa zaviazala v programovom vyhlásení vlády na roky 2020- 2024, že zavedie transparentný systém prenájmu pôdy v správe Slovenského pozemkového fondu aktívnym poľnohospodárom a zároveň sa zaviazala, čo najskôr vytvoriť legislatívne podmienky pre zrýchlenie a zefektívnenie konaní o vyčleňovaní pozemkov pre malých, mladých, rodinných a začínajúcich poľnohospodárov s cieľom uľahčiť im prístup k pôde. (Zdroj programové vyhlásenie vlády 2020-2024)

Z tohto dôvodu je ukončenie nájomných zmlúv nevyhnutné a rovnaká možnosť prenajať si pôdu od štátu je veľmi potrebná. Zdá sa nám nespravodlivé, že drvivá väčšina našich členov nemá uzatvorenú zmluvu o prenájme poľnohospodárskej pôdy so Slovenským pozemkovým fondom a podľa našich informácií i mnoho iných farmárov pretože nedostali rovnakú šancu.

Mediálne fámy a fakty.

V ďalších riadkoch reagujeme na verejné vyhlásenia predstaviteľov SPPK:

 

Cena za nájom od SPF je vysoká –
Je potrebné vziať do úvahy, za akú cenu si títo poľnohospodári prenajímajú pôdu od známych vlastníkov a od cirkvi, ale sme si istí, že výška 2,2% hodnoty prenajímanej pôdy to nie je.

Prečo ministerstvo zasiela dodatky teraz, počas korona krízy?
Ako sme už vyššie spomínali, tieto zmeny sa mali udiať už v roku 2018.

Za pôdu SPF platíme dane –
Platenie daní za nehnuteľnosti je hlavne v kompetencií miestnej samosprávy ktorá daň stanovuje. Rovnako aj členovia ASYF platia dane za prenajaté pozemky od známych vlastníkov.

Platíme nájomné aj za pozemky ktoré nevyužívame –
Začiatkom roka 2020 ešte bývalé vedenie SPF vyzvalo členov SPPK o inventarizáciu evidencie svojich užívateľských vzťahov, vzhľadom na zavádzajúcu obvyklú výšku nájomného. Na základe tejto výzvy bolo potrebné SPF upozorniť, aby takéto parcely prípadne časti parciel z nájomnej zmluvy vypustil. V opačnom prípade, nastáva problém ktorý sme opisovali vyššie. To znamená porušenie v článku 6 ods. 1.

Nízka cena nájmu bola „tichá dohoda“ medzi predošlými vládami a poľnohospodármi –
Toto tvrdenie nás uisťuje, že výber nájomcov bol netransparentný a nízke nájomné zvýhodňovalo len jednu skupinu poľnohospodárov na Slovensku.

Pôda je „nevydateľná“ –
Toto tvrdenie, že pôda ktorú majú súčasní nájomcovia v nájme od SPF sa nedá vyčleniť novému nájomcovi, nie je založené na pravde.
Už v súčasnom znení zákona č. 504/2003 Z.z o nájme poľnohospodárskych pozemkov §12a hovorí, ako má okresný úrad postupovať pri vydávaní náhradných (podnájomných) pozemkov.

Takýto postup môže zvoliť aj SPF.

Chceme upozorniť predstaviteľov najväčšej a najstaršej samosprávnej organizácie v poľnohospodárstve na Slovensku, že od pádu totalitného režimu je už 30 rokov. Napriek tomu režim v agrosektore prevláda až do týchto čias.
Žijeme v demokracii ktorá hovorí o rovnosti šancí medzi občanmi štátu. Preto, prednostné práva na uzatvorenie nájomnej zmluvy pôda SPF prenajímaná len vyvoleným za nulové alebo symbolické nájomné je z nášho pohľadu NEPRIJATEĽNÉ!

Plne podporujeme ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Jána Mičovského a budeme nápomocní vo všetkých reformách ktoré Slovenské poľnohospodárstvo potrebuje a nenachádza pochopenie u poľnohospodárov, ktorí sú zvyknutí na výhody ktoré im priniesol socialistický spôsob hospodárenia!