Štruktúra Združenia ASYF

Štruktúra Združenia ASYF

Orgány Združenia sú nasledovné:

 

Valné zhromaždenie

Najvyšším orgánom Združenia je Valné zhromaždenie, tvoria ho všetci riadni členovia. Valné zhromaždenie zasadá najmenej dvakrát ročne. Zasadnutie Valného zhromaždenia zvoláva na základe rozhodnutia Predsedníctva Predseda písomnou pozvánkou, prípadne elektronickou poštou.

 

Predsedníctvo

Výkonným a iniciatívnym orgánom Združenia je Predsedníctvo. Má 5 členov, ktorých volí a odvoláva Valné zhromaždenie na obdobie 3 rokov.  Členovia Predsedníctva zo svojich radov volia predsedu, podpredsedu a tajomníka.

Za ASYF vystupuje Predseda Združenia. Písomnosti a právne úkon v mene Združenia podpisujú vždy dvaja a to Predseda a ďalší člen Predsedníctva.

 

Revízna komisia

Trojčlenná Revízna komisia ako nezávislý kontrolný orgán vykonáva kontrolu hospodárenia Združenia. Členovia Revíznej komisie si zo svojich radov volia predsedu komisie. Revízna komisia zasadá najmenej dvakrát ročne.

Členovia Revíznej komisie majú právo zúčastniť sa na rokovaní Predsedníctva s hlasom poradným.