Príprava Intervenčnej stratégie SPP 2023-2027

Domov > Novinky

Príprava Intervenčnej stratégie SPP 2023-2027

Vážení farmári,

príprava spoločnej poľnohospodárskej politiky sa blíži do finále ! ! !

Dňa 4.11.2021 sa v Bratislave konalo odborné stretnutie za účasti štátneho tajomníka MPRV, rezortných zástupcov MPRV, výskumných a záujmových poľnohospodárskych a lesníckych organizácií na tému prípravy Intervenčnej stratégie SPP 2023- 2027.

Riaditeľ Inštitútu pôdohospodárskej politiky – IPP prof. Ing. Ján Pokrivčák odprezentoval už skoro finálnu verziu tejto dôležitej súčasti Strategického plánu pre Slovensko.

Naše združenie na stretnutí zastupovali: Milan Jurky, Peter Trišč, Ondrej Sučanský a Miroslav Frišnič.

Zástupcovia ASYF z odprezentovaného materiálu pozitívne hodnotili zapracované návrhy ako napr.:

  • povinné zavedenie zastropovania a redistributívnej platby,

  • zavedenie finančných nástrojov mladých a malých farmárov,

  • motivujúce zvýšenie viazaných platieb a neprojektových opatrení II. piliera PRV.

Naďalej však požadujeme:

  • povinné zastropovanie na konečného užívateľa výhod,

  • zdvojnásobenie ambícií pre generačnú výmenu,

  • navýšiť plánovanú podporovanú výmeru pre ekologické poľnohospodárstvo – podľa stratégie Farm to Fork,

  • väčšia podpora Agrolesníctva,

  • zapracovanie do materiálu aj „nefinančné“ nástroje, akými sú: legislatívne úpravy prístupu k pôde, legislatívne úpravy spravovania vlastných komodít priamo na farmách, podpora odbytu atď.,

  • jednoduchosť, transparentnosť, inovatívnosť.

Podľa odprezentovaných informácií bude k materiálu ešte kratší čas prebiehať medzirezortné pripomienkové konanie a následne o ňom bude rokovať vláda.

Prikladáme aj zopár slidov z prezentácie k tejto stratégii.