Warning: Undefined array key "exempt" in /data/c/e/ce94e750-d463-4932-9f4e-0279f412883a/asyf.sk/web/wp-content/plugins/wp-user-avatar/src/ContentProtection/Frontend/Redirect.php on line 62
Oznámenie o platnosti §42 v, zákon 330/1991 - ASYF - Združenie mladých farmárov Slovenska

Oznámenie o platnosti §42 v, zákon 330/1991

Domov > Novinky

Oznámenie o platnosti §42 v, zákon 330/1991

Oznamujeme Vám, že 1. septembra prišla so platnosti posledná novela zákona 330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
Toto upozornenie platí hlavne pre tých, ktorí riadne užívajú svoje náhradné pozemky, na základe rozhodnutia pozemkového úradu podľa §15 tohto zákona účinného do 31. 12. 2007. Pripravujeme školenia súvisiace s novelou tohto zákona. 
Samotný text zo zákona:

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2017

(1) Vlastníci a užívatelia, ktorým boli vyčlenené pozemky do bezplatného náhradného užívaniarozhodnutím o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov podľa § 15 tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2007, sú povinní do 31. októbra 2019 usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa osobitného predpisu. 60)

(2) Rozhodnutia podľa § 15 tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2007 strácajú platnosť 31. decembra 2018, ak nebol podaný návrh podľa osobitného predpisu. 61)

(3) Konania o pozemkových úpravách, začaté a právoplatne neskončené do 31. augusta 2017, v ktorých sú platné zásady umiestnenia nových pozemkov podľa § 11 ods. 23, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. augusta 2017.

(4) V konaniach o schválení vykonania projektu pozemkových úprav pri pozemkoch podľa osobitného predpisu 7ba) začatých a právoplatne neskončených do 31. augusta 2017 sa postupuje podľa § 11 ods. 12 v znení účinnom od 1. septembra 2017.

(5) Ak ide o zmenu štátnej hranice , ktorá bola vykonaná do 31. augusta 2017, návrh podľa §8f odseku 1 musí byť podaný do 31.augusta 2018.“

Poznámky pod čiarou k odkazom 60 a 61 znejú:

60) Zákon č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

61) § 12b zákona č. 504/2003 Z. z. v znení zákona č. …/2017 Z. z.“.

Vlastníci, ktorí mali riadne vyčlenené pozemky, môžu požiadať o vytvorenie podnájomného vzťahu podľa § 12b zákona 330/1991.

§ 12b

(1) Ak rozhodnutie o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov podľa osobitného predpisu 12d) (ďalej len „doterajšie rozhodnutie“) nestratilo platnosť, môže vlastník pozemku, ktorému bol vyčlenený iný pozemok do bezplatného náhradného užívania (ďalej len „doterajší náhradný pozemok“) podať na okresný úrad návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech tohto vlastníka na čas do

a) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav 12e) alebo do neskoršieho dňa uvedeného v tomto rozhodnutí,

b) výmazu podniku z obchodného registra bez právneho nástupcu,

c) právoplatnosti rozhodnutia o odňatí pozemku z poľnohospodárskej pôdy 12f), alebo

d) prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku, za ktorý bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok.

(2) Vlastník, ktorý podal návrh podľa odseku 1 (ďalej len „navrhovateľ“), v návrhu uvedie

a) názov katastrálneho územia,

b) doterajšie rozhodnutie, ktorým mu bol doterajší náhradný pozemok vyčlenený do užívania,

c) označenie lokality a ďalšie jemu známe údaje o doterajšom náhradnom pozemku.

(3) Prílohou návrhu podľa odseku 1 je

a) zoznam poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve navrhovateľa, na ktoré nemá uzavretú nájomnú zmluvu,

b) čestné vyhlásenie o neuzavretí nájomnej zmluvy na pozemky podľa písmena a).

(4) Okresný úrad rozhodne, že vzniká podnájomný vzťah podľa odseku 1, ak sa preukáže, že

a) navrhovateľ je osobou, ktorej bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok,

b) doterajšie rozhodnutie nestratilo platnosť, 12g)

c) navrhovateľ vlastní v katastrálnom území poľnohospodársku pôdu podľa odseku 3 písm. a) najmenej vo výmere doterajšieho náhradného pozemku, pričom výmera sa vypočíta ako súčet výmer pripadajúcich na spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve navrhovateľa na dotknutých pozemkoch, a

d) doterajší náhradný pozemok je identifikovateľný v teréne a identický so zjednodušeným rozdeľovacím plánom.

(5) Ak sa nepreukážu skutočnosti podľa odseku 4, okresný úrad rozhodne, že nevzniká podnájomný vzťah k doterajšiemu náhradnému pozemku.