O nás

Čo je to ASYF?

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF je mimovládna organizácia, ktorá rozvíja svoje aktivity už od októbra 2008. Združenie je registrované Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Občianske združenie ASYF združuje mladých farmárov z vekovej skupiny od 18 do 40 rokov.

Je členom Európskej rady mladých farmárov (CEJA), ktorá má v súčasnosti 33 členských organizácií z 23 štátov, zastupuje tak záujmy viac ako 2 mil. mladých farmárov.

ASYF organizuje pravidelné spoločné stretnutia členov, odborné i priateľské pre výmenu názorov a skúseností. Na konferenciách i seminároch EÚ spoznávame aj našich partnerov v, ich vidiecku mládež, získavame nové odborné – organizačné zručnosti.

 

Aké sú ciele Združenia?

Poslania a ciele združenia sú:
 
– chrániť a koordinovať záujmy mladých farmárov,
– upriamiť pozornosť verejnosti na význam poľnohospodárstva na Slovensku,
– budovať moderné a udržateľné poľnohospodárstvo,
– prezentovať poľnohospodárstvo ako životný štýl ľudí žijúcich na vidieku,
– pomáhať mladým farmárom v začatí podnikania,
– podporovať generačnú výmenu v agrosektore,
– vytvoriť sieť medzi mladými farmármi a rodinnými farmami,
– vzdelávať a využívať moderné technológie v poľnohospodárstve,
– chrániť a obnoviť dedičstvo našich otcov
– byť plnohodnotným partnerom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 

Výhody členstva:

  • možnosť zúčastniť sa na rôznych aktivitách ASYF-u (zamerané na poľnohospodársku problematiku), ako sú formálne a neformálne stretnutia členov alebo klubov mladých farmárov;
  • možnosť zúčastniť sa na zahraničných akciách, konferenciách z čoho časť nákladov uhrádza ASYF;
  • okamžitý prístup k užitočným a najnovším informáciám, ako sú napríklad zmeny zákonov, rôzne školenia, výsledky výsledkov MPRV SR atď.;
  • Členovia ASYF majú možnosť využiť svoje názory k aktuálnemu využívaniu poľnohospodárstva – pripomienkové konanie;
  • elektronické fórum členov ASYF;
  • aktívnou spoluprácou na činnostiach ASYF členovia získavajú cenné praktické skúsenosti.

 

Staňte sa členom nášho Združenia

V prípade záujmu o členstvo pošlite vyplnenú PRIHLÁŠKU na adresu Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF , Oravská Polhora č. 77, 029 47 Oravská Polhora alebo mailom na:  info@asyf.sk .

Podmienkou prijatia za člena je riadne a úplne vyplnená, následne zaslaná prihláška a zároveň účasť na zasadnutí Predsedníctva. O prijatí za člena Združenia rozhoduje Predsedníctvo na návrh člena Predsedníctva. Záujemcov očakávame na našich stretnutiach, akciách, kluboch. 

Ročný príspevok činí 100,- EUR, čo je potrebné zaplatiť do 30.6. príslušného roka.

Členom Združenia môže byť

  • každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, plne spôsobilá na právne úkony,
  • každá právnická osoba v za fyzickej osoby, zapísaná v obchodnom alebo v inom registri,  ktorá sa stotožňuje s poslaním a cieľmi Združenia a má sa podieľať na ich realizácii.