Mladí farmári o možnostiach v rastlinnej výrobe

Domov > Novinky

Mladí farmári o možnostiach v rastlinnej výrobe

clanokrn

9. apríla 2014

Slovensko bude v programovacom období 2014-2020 po prvýkrát počas členstva v EÚ podporovať mladých farmárov. Finančné prostriedky im budú dostupné tak v rámci prvého piliera ako aj na projekty podporované prostredníctvom opatrení druhého piliera.

Aj keď ešte nie sú úplne presne stanovené výšky a podmienky podpory, nedá sa o nezáujme zo strany mladých potenciálnych podnikateľov v poľnohospodárstve hovoriť. Odkedy je známe, že podpora mladých farmárov bude pre každý členský štát povinná, v Združení mladých farmárov na Slovensku zaznamenali prudký nárast žiadostí nielen o rady, ale aj o členstvo, ktoré poskytuje aj prístup k najčerstvejším informáciám v oblasti európskej legislatívy, aj k praktickým skúsenostiam kolegov zo Slovenska aj zahraničia.

Členská základňa sa rozrastá

Jedným z podujatí, ktoré Združenie mladých farmárov (ASYF)  už pravidelne organizuje, sú jarné stretnutia Klubov mladých farmárov. Prvé tohtoročné sa konalo v Búči na Južnom Slovensku a ďalšie na Východnom Slovensku v Zámutove, začiatkom apríla. Prvé bolo zamerané na  perspektívy v rastlinnej výrobe, druhé na oblasť živočíšnej výroby v programovacom období 2014-2020. Predseda ASYF Bálint Pém po prvom stretnutí množstva mladých ľudí v Búči skonštatoval: „Pozitívne  a príjemne nás prekvapilo, že na toto stretnutie prišlo vyše 70 ľudí, ledva sa pomestili do miestnosti. Dúfame, že nás toto čaká aj v Zámutove na Východnom Slovensku. Členská základňa sa rozrastá, máme už vyše 20 čakateľov na členstvo, ktorých postupne prijímame na zasadnutiach predsedníctva. Chodia za nami s konkrétnymi otázkami, čiže už majú predstavu, ako by si chceli rozbehnúť svoju farmu, iní už hospodáriť začali, alebo chcú takéto podnikanie preberať po svojich rodičoch. Sú tu aj takí, ktorí by chceli začať úplne od začiatku a majú rôzne inovatívne myšlienky.“

Ako informoval Mgr. Franišek Círia, riaditeľ Odboru priamych platieb a krížového plnenia MPRV SR, z prvého piliera SPP bude môcť podporu pre mladých poľnohospodárov získať fyzická osoba, ktorá v prvom roku podania žiadosti nemá viac ako 40 rokov, má primerané vzdelanie v oblasti poľnohospodárstva alebo potravinárstva, alebo minimálne 2 roky praxe v poľnohospodárstve a absolvovanie akreditovaného  poradenského kurzu (programu) zameraného na poľnohospodárske podnikanie a začína podnikať v poľnohospodárstve. Pri právnickej osobe musí podľa najnovšieho návrhu túto podmienku plniť aspoň jeden zo spoločníkov, pričom musí mať reálnu kontrolu a konečné slovo v rámci rozhodovacej činnosti firmy, byť konateľom alebo vlastniť majetkovo rozhodujúci podiel. Zámerom tejto platby je vybudovať nový podnik, nie preberať podnik napr. po otcovi. Presné podmienky a objem finančných prostriedkov sú ešte stále predmetom prípravy. Takisto budú mať mladí farmári možnosť získať podporu na projekty v rámci druhého piliera.

Skúsenosti od iných

Cenné sú nielen teoretické, ale aj praktické informácie. Veď na skúsenostiach iných sa môžeme najlepšie poučiť. To, že peniaze nie sú všetko, čo mladý poľnohospodár potrebuje k podnikaniu  potvrdili kolegovia z Českej republiky, aj z Maďarska, kde v minulom programovacom období podpora mladých farmárov z európskych fondov bola umožnená. V Maďarsku čoraz viac pociťujú potrebu generačnej výmeny hlavne na menších farmách. Z 280 000 farmárov je asi 200 000 aktívnych, z čoho je len 13 percent mladých ľudí okolo 40 rokov. Vo veku nad 65 rokov je 30 percent farmárov. Na podporu mladých bolo vyhlásených už niekoľko kôl výziev, v ktorých mohli žiadatelia pri splnení podmienok získať 40 000 EUR. V predchádzajúcej výzve počet predložených žiadostí 6-násobne prevyšoval možnosti poskytnutia podpory. Ako uviedol Ákos Polgár, podpredseda maďarského združenia mladých farmárov AGRYA: „Táto podpora bola vyhovujúca pre domáce farmy, kde bola generácia rodičov, ktorí ju viedli a niektoré z detí farmu prebralo. Tam to mohlo výrazne pomôcť. Pre začatie podnikania z ničoho to naozaj nestačilo. Podporu získalo okolo 6 000 mladých farmárov. U tých, ktorí videli len peniaze, boli obrovské problémy, lebo nemali preskúmané trhové možnosti a svoje vlastné možnosti nadhodnotili. Mnohí z mladých začínajúcich nadšencov nepočítali si neuvedomili, že nikto nad nimi nebude držať ochrannú ruku, a so vstupom na trh aj pre nich platia rovnaké podmienky. Viacerí teraz len čakajú, kedy sa im skončí 5-ročné obdobie viazanosti aby sa mohli farmy zbaviť. Po týchto skúsenostiach členovia AGRYA pre nové programovacie navrhla, aby sa podpora neposkytovala priamo, ale vo forme bonifikácie úrokov z úveru napríklad vo výške do 200 000 EUR. Takto by sa dalo uspokojiť aj viac záujemcov a dostali by peniaze tí, ktorí to myslia vážne. Boli úspešní tí, ktorí sa vedeli spojiť a spoločne začali niečo robiť a druhá časť, ktorá využila aj ďalšie projektové podpory a tieto peniaze vložili do projektu ako vlastné prostriedky.“  

Produkcia aj spracovanie

Vlastné skúsenosti z podnikaním mladých farmárov v Čechách predstavili Diana Benšová a Stanislav Svatoň z Ekostatku Vlkaneč, členovia Společnosti mladých agrárníků České republiky. Zapojili sa do programu pre mladých farmárov hneď na začiatku a získané peniaze im pomohli pri odkúpení pozemkov od členov rodiny. Najväčší problém pri dokladovaní využitia finančných prostriedkov im robili každoročne sa meniace podmienky a zmeny kurzu českej koruny voči euru, čo im v konečnom dôsledku výrazne znížilo konečnú sumu pomoci, ktorú dostali. Takisto si do vyúčtovania nemohli uplatniť vlastnú prácu, aj keď väčšinu vecí robili svojpomocne. Na 11- hektárovej farme pestujú bio zeleninu a ovocie a po dlhšom období, počas ktorého predávali v debničkách zeleninu pre domácnosti, došli k záveru, že je potrebné zaradiť aj spracovanie, aby nemuseli riešiť odbyt v neprehľadnom trhu v debničkovom systéme. Pri zakladaní prevádzky na výrobu lekvárov, nátierok a iných produktov zo zeleniny a ovocia sa stretli s mnohými zákonmi a nariadeniami, ktoré musí aj malá potravinárska prevádzka splniť. Našťastie v Českej republike už začínajú byť k malým prevádzkam kontrolné orgány tolerantnejšie v tom zmysle, že nemusia plniť všetky požiadavky ako veľkovýrobne. Zaujímavým spôsobom vyriešili získanie finančných prostriedkov potrebných na investície. Takzvaným predfinancovaním komunitou, kde si ich stáli klienti mohli predplatiť dodávku debničiek a produktov formou zálohy na tovar a môžu si ju vyčerpať počas dvoch rokov. Ľudia ich veľmi radi týmto spôsobom podporili, na tovar predplatený takýmto spôsobom im bude poskytnutá zľava a farmárom vlastne poskytli bezúročnú pôžičku.

Peniaze nielen na nákup pôdy

O možnosti získania finančných prostriedkov na nákup pôdy, na preklenutie obdobia do vyplatenia dotácií či na investície pre mladých farmárov informoval PhDr. Štefan Havran, riaditeľ regionálneho zastúpenia Slovenskej záručnej a rozvojovej banky v Komárne. SZRB začala od roku 2013 realizovať projekt Moja pôda. Príjemcom tohto úveru je poľnohospodársky prvovýrobca – samostatne hospodáriaci roľník, alebo spoločnosť s ručením obmedzeným. Výška úveru sa môže pohybovať od 3000 do 330 000 EUR, pričom žiadateľ spolufinancuje z vlastných zdrojov minimálne 15 percent ceny pôdy. Účelom úveru je odkúpenie poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, TTP, sady, vinohrady, a pod.). Čerpanie môže byť jednorazové alebo postupné, je možné preplatiť aj už zaplatené kúpne zmluvy, maximálne 12 mesiacov po nákupe pôdy. Najväčšou výhodou čerpania úveru cez SZRB je doba splatnosti až do 15 rokov s možným odkladom splátok istiny na 6 mesiacov. Na zabezpečenie je možné použiť pôdu, ktorá je predmetom úveru, inú pôdu, alebo iný nehnuteľný majetok. Úroková sadzba sa odvíja od viacerých faktorov, akými sú dĺžka splácania, spôsob zabezpečenia, dosiahnuté výsledky podnikateľa. Výhodným je aj poplatok za poskytnutie úveru vo výške 0,5 percenta, bez ďalších skrytých poplatkov. Žiadateľ musí splniť aj určité podmienky nakladania s nakúpenou pôdou, nesmie ju prenajať inému subjektu, vyňať z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, zmeniť druh využívania pôdy. Pracovníci banky sú pripravení pomôcť a poradiť pri vypracovaní žiadosti, či podnikateľského zámeru pre tento typ úveru.

Okrem nákupu pôdy sa môžu klienti obrátiť na SZRB aj pri potrebe predfinancovania priamych platieb vo forme krátkodobého preklenovacieho úveru, ktorý je splatný mimoriadnou splátkou v čase vyplatenia dotácie, pričom počas trvania úveru splácajú len úroky.  Banka vychádza v ústrety mladým podnikateľom aj špeciálnym produktom Podnikanie mladých do 30 rokov, ktorý je možné využiť na investície, nákup tovaru a zásob za zvýhodnených podmienok.

Beh na dlhé trate

O tom, že na úspešné podnikanie nie je potrebné mať čo najviac hektárov, ale záleží na tom,  čo sa pestuje a ako sa pestuje, hovoril Ľubomír Šléger zo Združenia mladých farmárov na Slovensku a pestovateľ zeleniny: „Pri špecializovanej produkcii stačia aj 2-3 hektáre. Dôležité je dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu, do ktorej treba aj investovať. Poľnohospodárstvo je beh na dlhé trate a je to sínusoida. Raz je zisk, raz je strata. Treba s tým počítať a pripraviť sa na to, že stratu treba vyrovnať. Kto stavia svoje podnikanie len na získaní dotácií, tomu ide len o peniaze a snaží sa ich čo najskôr utratiť. Dotácie sú len čerešničkou na torte, musím stavať všetko na sebe a dotácie použiť na zlepšenie svojej produkcie. Dnešný farmár už nie je človek, ktorý nevie napočítať do piatich. Musí využívať najnovšie poznatky, robiť na vysokej úrovni, rozumne hospodáriť, investovať do kvalitných priesad, ochrany produkcie a zároveň dosiahnuť ekonomický efekt.“

Malvína Gondová
Roľnícke noviny, 15/2014