Čo sa za mladi naučíš…

Domov > Novinky

Čo sa za mladi naučíš…

Rozdiely v tom, či si absolventi škôl nájdu prácu vo svojom odbore, sú veľmi výrazné. Kým v prípade absolventov medicíny vyše 80 percent nájde uplatnenie v zdravotníctve, v prípade sociálnej práce a environmentálnej ochrany je to menej ako 20 percent absolventov. Výrazný prebytok absolventov oproti dopytu na trhu je v prípade poľnohospodárstva, humanitných vied a prekvapivo aj priemyslu a stavebníctva. Najväčší nedostatok absolventov je v odbore informačných technológií. Z vysokoškolsky vzdelaných ľudí v odboroch veterinárstvo, medicína, právo a informačné technológie viac ako 90 % končí na vysokokvalifikovaných pozíciach. Naopak, najmenej (len niečo vyše 50%) sa na týchto pozíciach uplatňujú absolventi sociálnej práce a environmentálnej ochrany. 

Veľký nepomer medzi dopytom a ponukou na trhu práce je vidieť u ľudí s poľnohospodárskym vzdelaním. Reálny dopyt po ľuďoch s poľnohospodárskym vzdelaním tvorí sotva tretinu ich celkovej ponuky. Signifikantný previs ponuky práce nad dopytom vidíme aj v prípade spoločenských a humanitných vied (s výnimkou ekonomických smerov), kde je reálny dopyt len polovičný.  

Celý článok môžete prečitať na stránke:  http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=44