Čo je to ASYF?

Čo je to ASYF?

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF (podľa anglického Združenia mladých farmárov) je mimovládna organizácia, ktorá vyvíja svoju činnosť už od roku 2007. Združenie je registrované Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod formou občianskeho združenia. Združuje mladých farmárov vo vekovej skupine od 18 do 40 rokov.

Naše združenie je členom Európskej rady mladých farmárov (z francúzskeho Conseil europeen des jeunes agriculteurs CEJA). Organizácia CEJA, ktorá bola založená v Ríme roku 1958, má v súčasnosti 33 členských organizácií z 23 štátov Európskej únie a zastupuje tak záujmy ako 2 milióny mladých farmárov. Práve členstvo v tejto medzinárodnej organizácii nám prináša nové a inovatívne riešenia problémov v slovenskom poľnohospodárstve. Zahraničné skúsenosti, ktoré získavame prostredníctvom integrácie medzi európskymi mladými farmármi, môžu byť pre slovenský agrosektor veľkým prínosom.

ASYF organizuje pravidelné spoločenské a priateľské stretnutia svojich členov, pre výmeny názorov a skúseností. Na konferenciách i seminároch spoznávame aj našich partnerov z Európskej Únie, ich vidiecku mládež a takto získavame nové odborné, praktické zručnosti.

Aké sú ciele Združenia?

Hlavným cieľom Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF je vzbudzovať záujem mladých ľudí o poľnohospodárstvo a hájiť mladých farmárov na Slovensku.

Ďalšie ciele združenia sú:

 • odovzdávanie informácii mladým farmárom, ich vzdelávanie a koordinácia činnosti a ich zastupovanie v národnej ako aj medzinárodnej úrovni,
 • presadzovanie nástrojov, ktoré uľahčia začatie podnikania mladým farmárom v poľnohospodárskom sektore,
 • organizovanie pravidelných, spoločných, odborných i priateľských stretnutí pre výmenu názorov a skúseností.
 • propagácia poľnohospodárstva ako životného štýlu na vidieku.

Aké sú aktivity nášho združenia?

 • zapájanie sa do tvorby legislatívy, presadzovanie požiadaviek mladých a začínajúcich farmárov na Slovensku ako aj v zahraničí,
 • organizovanie rôznych školení, seminárov (aktuálne témy a problematika z oblasti poľnohospodárstva),
 • organizovanie Klubu mladých farmárov (ide o viacdňové stretnutia členov združenia, za účelom vzdelávania mladých poľnohospodárov),
 • organizovanie Dňa mladého farmára – ide o veľké rodinné stretnutie farmárov a verejnosti, s cieľom zvýšiť záujem mladých ľudí o poľnohospodárstvo,
 • organizovanie Farmárskych dní detí, prostredníctvom ktorých sa snažíme pritiahnuť najmladšiu generáciu k pozitívnemu vzťahu k poľnohospodárstvu,
 • organizovanie Dňa mlieka, ktorým si chceme pripomenúť medzinárodný sviatok a jeho propagáciou chceme informovať verejnosť o dôležitosti mlieka a mliečnych výrobkov vo výžive obyvateľstva,
 • účasť na výstavách, regionálnych slávnostiach a zahraničných návštevách fariem,
 • organizovanie Farmárskeho plesu a ďalšie.

Aké sú výhody členstva?

 • možnosť zúčastniť sa na rôznych aktivitách ASYF-u (zamerané na poľnohospodársku problematiku), ako sú formálne a neformálne stretnutia členov alebo klubov mladých farmárov;
 • možnosť zúčastniť sa na zahraničných akciách, konferenciách z čoho časť nákladov uhrádza ASYF;
 • okamžitý prístup k užitočným a najnovším informáciám, ako sú napríklad zmeny zákonov, rôzne školenia, zverejnenie výsledkov MPRV SR atď.;
 • Členovia ASYF majú možnosť využiť svoje názory k aktuálnym problémom prostredníctvom poľnohospodárstva – pripomienkové konanie;
 • aktívnou spoluprácou na činnostiach ASYF členovia získavajú cenné praktické skúsenosti a pod.

Staňte sa členom nášho Združenia:

Aby ste sa mohli stať členom Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF, je potrebné:
 • absolvovať podmienku vekovej skupiny mladého farmára od 18 do 40 rokov ,
 • vyplniť PRIHLÁŠKU (vytlačiť, vypísať a následne nám zaslať poštou alebo jej kópiu e-mailom (fotka, sken…),
 • po doručení vyplnenej prihlášky budete zaradený do databázy kandidátov na členov,
 • V súvislosti s COVID-19 sme prešli na prijímanie členov formou on-line stretnutí , čiže kandidát bude následne pozvaný na online zasadnutie Predsedníctva, kde sa stane oficiálnym členom Združenia,
Ročný členský príspevok činí 100 €, ktorý je potrebné zaplatiť do 30.6. príslušného roka.
 
Hlavné náklady, na ktoré budú použité financie:
* členstvo v Európskej rade mladých farmárov – CEJA
* organizovanie akcií pre členov:
   – Kluby mladých farmárov,
   – Deň mladého farmára,
   – semináre,
   – školenia,
   – konferencie a pod.
* presadzovanie legislatívy, záujmov mladých a začínajúcich farmárov.